algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Meret Hari : trainingsbureau dat trainingen verzorgt voornamelijk binnen de zorg in opdracht van opdrachtgevers. Meret Hari is een eenmanszaak gevestigd te Haarlem geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer KvK 34244670
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Meret Hari of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Meret Hari valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Meret Hari.
 
2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Meret Hari met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen en/of begeleiden van (online) projecten, producten, coaching en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “projecten”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 
3. Offerte & opdracht
3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een project stuurt Meret Hari een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 1 maand, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Meret Hari en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen of dit per e-mail te bevestigen.
3.2 Indien Meret Hari en opdrachtgever gebruik maken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Meret Hari, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij anders vermeld.
 
4. Annulering
4.1 Annulering van het project door de opdrachtgever is zonder enige consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien het project in geval van overmacht aan de kant van Meret Hari niet uitgevoerd kan worden binnen de vastgestelde termijn, wordt in onderling overleg een nieuw plan opgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Meret Hari kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien Meret Hari bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Meret Hari gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 
5. Betaling
5.1 Meret Hari zendt opdrachtgever een factuur voor het betreffende project.
Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door Meret Hari, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Meret Hari is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Meret Hari redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.
 
6. Auteursrecht
6.1 Het intellectueel eigendom van de werkwijze en creatieve producties berust bij Meret Hari. Opdrachtgever mag de deze uitsluitend toepassen, vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder duidelijke bronvermelding.
 
7. Aansprakelijkheid
7.1 Meret Hari verplicht zich haar projecten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien projecten namens Meret Hari door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Meret Hari slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de werkzaamheden zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Meret Hari
7.2 Meret Hari aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de werkzaamheden gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Meret Hari
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan Meret Hari voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
7.4 Meret Hari is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Meret Hari is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Meret Hari wordt uitbetaald.
7.6 Meret Hari zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.
 
8. Vertrouwelijkheid
8.1 Meret Hari behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 Meret Hari staat persoonlijke, bedrijfs- of werk gerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.
 
9. Klachten
9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Meret Hari, Westergracht 77, 2013 ZM te Haarlem.
9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.